¯
KatBan.se

↳ v.001

¯
Projekt &
Samarbeten


¯
Uppdaterad
↳ 24-01-06


¯
HS Södermalm
KB 002
Bajen Club Sofia +
KatBan 2023


¯
Samarbete


C

e

nt

ra

l St

a

t

io

n v

i

ll

e

h

ä

mt

a e

tt typ

sn

itt

u

r

se

ri

e

t

i

d

n

ing

ar

n

a

o

c

h s

a

mm

an

f

o

ga tv

å

k

o

ll

a

g

e a

v g

o

d

is

p

a

pp

er

t

i

ll

e

tt

e

klekt

is

kt m

o

t

i

v

so

m sp

e

gl

a

de

a

nd

a

n

o

ch m

u

s

i

k

e

n. D

e

t sk

u

ll

e oc

ks

å

bygg

a

p

å

r

e

fer

ens

e

r

fr

ån

d

e

b

å

da

s

t

ä

d

e

r d

ä

r

a

lb

u

m

e

t sp

e

l

a

t

s i

n

oc

h m

i

x

a

t

s.

S

å

k

om

d

e

t s

i

g

a

tt d

e sa

ml

a

d

e ma

t

e

r

ia

l f

ör

b

a

kg

run

d

e

n i L

on

d

o

n o

c

h s

e

d

a

n fl

ö

g

s

t

i

ll L

os

A

n

g

e

l

es

en v

e

ck

a

p

å s

kivb

o

lag

e

t

s

b

e

k

os

t

n

ad f

ö

r

a

tt l

e

ta sk

p på m

a

rk

e

n,

so

m k

un

d

e a

nv

ä

nd

as i

b

o

kst

ä

v

e

r

na

.

¯
System 001
KatBan 2022


¯
Projekt
¯
Söderstadion 1915-
KB 001
Bajen Club Sofia +
KatBan 2022


¯
Samarbete

Id

é

n

o

m

e

n

s

t

a

di

on

f

ö

r H

am

ma

r

by p

å sö

dr

a si

d

a

n

st

an h

a

r l

ev

t

se

d

a

n b

ör

jan

a

v f

ör

ra

se

kl

e

t, n

är

f

ö

r

eni

ng

e

n p

å

b

ör

jad

e ar

b

e

t

et me

d H

a

m

mar

by IP. Sm

e

k

na

m

ne

t S

ö

d

e

r

st

ad

io

n fig

ure

r

a

r f

ö

rst

a

g

ån

g

er

n

a

i sk

ri

ft kr

in

g d

e

n

e

gn

a

id

ro

tt

s

pl

a

t

s

e

n

s in

vi

gn

in

g 1915

.

¯
Hamnen
Reliker 002
KatBan 2021-22


¯
Projekt

H

amm

a

r

b

y

l

e

d

en

k

o

m

a

ld

ri

g

att

f

å

d

en stora

b

et

yd

e

l

sen för s

jöf

art oc

h

in

d

ustri man

h

a

d

e

h

o

pp

ats

p

å.

K

ran

a

rna i

H

am

m

ar

b

y

h

am

n

en

f

orts

a

tte att s

e

r

v

a

d

e n

ä

r

b

e

l

ä

g

na i

nd

ust

r

ier

n

a

f

ra

m

ti

ll

s

l

utet av

1980-

ta

l

et.

¯
Yuppiefritt Söder
Reliker 001
KatBan 2021-22

¯
Projekt

U

n

d

er

1980-

oc

h 90-t

a

l

en

v

ar

Y

u

pp

ie

fr

it

t S

ö

d

e

r

s

pr

e

j

at

p

å e

n v

ä

gg

e

tt

re

l

at

iv

t

va

n

l

i

g

t

in

s

l

a

g p

å

S

ö

d

erma

lm

.

St

a

d

s

d

e

le

n

fr

ån

d

en ti

de

n

ä

r se

d

an

l

än

g

e

bo

rt

a, m

en

i

st

äde

r

m

e

d fl

e

r p

ote

nt

ie

ll

t a

tt

r

ak

ti

v

a

in

ne

rs

t

ad

s

del

ar

at

t s

l

å m

yn

t a

v ä

n

St

oc

kh

o

lm

ä

r

Y

u

pp

ies

O

u

t

e

ll

e

r

Y

u

ppi

e

s R

au

s

s

l

a

g

or

d s

om

fo

r

tf

ar

and

e a

nv

ä

nd

s

fl

i

tig

t

p

å

ga

to

rn

a

,

r hy

ro

r b

ö

rj

ar

h

ö

j

as oc

h c

a

f

é

k

e

dj

o

r

na

fly

t

t

a

r

i

n

.
¯
Kontakt

¯
Postadress
¯
KatBan Produktioner
Segelflygsgatan 44
128 33 Skarpnäck


Nyhetsbrev
Maila ”nyheter” till kontakt@katban.se för att prenumerera

Instagramⓒ KatBan
Produktioner

2024
Alla rättigheter förbehållna