¯
KatBan.se

↳ v.001

¯
Projekt &
Samarbeten


¯
Uppdaterad
↳ 22-12-30¯
System 001
KatBan 2022


¯
Projekt
¯
Urban/Suburban
KB 002
U/Su +
KatBan 2022


¯
Samarbete

Under produktion
I bygg

na

d

e

rn

as

g

ra

fi

s

k

a

ut

tr

y

c

k, i h

år

d

a

li

n

j

e

r

oc

h k

o

ntr

as

t

er

, f

i

nn

s

m

ä

n

n

isk

a

n

s

h

a

nd. N

å

g

ra

a

v

d

e

m

ä

r b

o

rtp

r

i

o

rit

e

r

a

d

e

, n

äs

t

a

n

ö

v

e

rgi

v

n

a

,

an

dra h

å

ll

s

h

ö

gt f

ö

r

si

n fu

n

k

t

i

o

n. B

a

k

o

m v

a

rj

e

h

ö

ghu

s

g

å

rd

e

lle

r

tr

a

n

s

p

o

rtl

e

d f

i

nn

s e

n u

rs

pr

u

ngl

i

g t

a

nk

e oc

h

et

t h

a

n

t

v

e

rk. K

ä

rl

e

k

oc

h id

é

. K

o

l

os

se

r oc

h m

o

n

u

m

e

nt, s

o

m

v

i

s

s

a

k

o

mm

e

r s

k

va

r m

e

d

a

n

a

nd

ra

r

e

d

a

n

ä

r d

ö

md

a

a

t

t f

ö

r

s

vin

n

a.

¯
Söderstadion 1915-
KB 001
Bajen Club Sofia +
KatBan 2022


¯
Samarbete

Id

é

n

o

m

e

n

s

t

a

di

on

f

ö

r H

am

ma

r

by p

å sö

dr

a si

d

a

n

st

an h

a

r l

ev

t

se

d

a

n b

ör

jan

a

v f

ör

ra

se

kl

e

t, n

är

f

ö

r

eni

ng

e

n p

å

b

ör

jad

e ar

b

e

t

et me

d H

a

m

mar

by IP. Sm

e

k

na

m

ne

t S

ö

d

e

r

st

ad

io

n fig

ure

r

a

r f

ö

rst

a

g

ån

g

er

n

a

i sk

ri

ft kr

in

g d

e

n

e

gn

a

id

ro

tt

s

pl

a

t

s

e

n

s in

vi

gn

in

g 1915

.

¯
Hamnen
Reliker 002
KatBan 2021-22


¯
Projekt

H

amm

a

r

b

y

l

e

d

en

k

o

m

a

ld

ri

g

att

f

å

d

en stora

b

et

yd

e

l

sen för s

jöf

art oc

h

in

d

ustri man

h

a

d

e

h

o

pp

ats

p

å.

K

ran

a

rna i

H

am

m

ar

b

y

h

am

n

en

f

orts

a

tte att s

e

r

v

a

d

e n

ä

r

b

e

l

ä

g

na i

nd

ust

r

ier

n

a

f

ra

m

ti

ll

s

l

utet av

1980-

ta

l

et.

¯
Yuppiefritt Söder
Reliker 001
KatBan 2021-22

¯
Projekt

U

n

d

er

1980-

oc

h 90-t

a

l

en

v

ar

Y

u

pp

ie

fr

it

t S

ö

d

e

r

s

pr

e

j

at

p

å e

n v

ä

gg

e

tt

re

l

at

iv

t

va

n

l

i

g

t

in

s

l

a

g p

å

S

ö

d

erma

lm

.

St

a

d

s

d

e

le

n

fr

ån

d

en ti

de

n

ä

r se

d

an

l

än

g

e

bo

rt

a, m

en

i

st

äde

r

m

e

d fl

e

r p

ote

nt

ie

ll

t a

tt

r

ak

ti

v

a

in

ne

rs

t

ad

s

del

ar

at

t s

l

å m

yn

t a

v ä

n

St

oc

kh

o

lm

ä

r

Y

u

pp

ies

O

u

t

e

ll

e

r

Y

u

ppi

e

s R

au

s

s

l

a

g

or

d s

om

fo

r

tf

ar

and

e a

nv

ä

nd

s

fl

i

tig

t

p

å

ga

to

rn

a

,

r hy

ro

r b

ö

rj

ar

h

ö

j

as oc

h c

a

f

é

k

e

dj

o

r

na

fly

t

t

a

r

i

n

.
¯
Kontakt

¯
Postadress
¯
KatBan Produktioner
Segelflygsgatan 44
128 33 Skarpnäck


Nyhetsbrev
Maila ”nyheter” till kontakt@katban.se för att prenumerera

Instagramⓒ KatBan
Produktioner

2022
Alla rättigheter förbehållna